Sri Stavam 2श्री स्तव 2 శ్రీ స్తవ 2 ஶ்ரீ ஸ்தவ 2 ಶ್ರೀ ಸ್ತವ 2 શ્રી સ્તવ 2 শ্রী স্তব 2 ଶ୍ରୀ ସ୍ତଵ 2 ശ്രീ സ്തവ 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Lakshmi > Sri
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sri Stavam 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stavam 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Vakulabharanan Sriram - Sree Sthavam of koorathazhwan {vakulabharanan}

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriistavam"

Sample text lyrics in English:

shrIstava

{|| shrIstava ||}
shrIgaNeshAya namaH |
svasti shrIrdishatAdasheShajagatAM svargApavargasthitIH
svargaM durgatimApavargikapadaM sarvaM cha kurvanhariH |
yasyA vIkShya mukhaM tadi~NgitaparAdhIno vidhatte.akhilaM
krIDeyaM khalu nAnyathA.asya rasadA syAdaikarasyAttayA || 1||

he shrIrdevi samastalokajanani tvAM stotumIhAmahe
yuktAM bhAvaya bhAratIM praguNaya premapradhAnAM dhiyam |
bhaktiM bandhaya nandayAshritamimaM dAsaM janaM tAvakaM
lakShyaM lakShmi kaTAkShavIchivisRRiteste syAma chAmI vayam || 2||

stotraM nAma kimAmananti kavayo yadyanyadIyAnguNAnanyatra
tvasato.adhiropya bhaNitiH sA tarhi vandhyA tvayi |
samyaksatyaguNAbhivarNanamatho brUyuH kathaM tAdRRishI
vAgvAchaspatinApyashakyarachanA tvatsadguNArNonidhau || 3||

ye vAchAM manasAM cha durgrahatayA khyAtA guNAstAvakAstAneva
prati sAmbujihvamuditA yanmAmikA bhAratI |
hAsyaM tattu na manmahe na hi chakoryekA.akhilAM chandrikAM
nAlaM pAtumiti pragRRihya rasanAmAsIta satyAM tRRiShi || 4||

kShodIyAnapi duShTabuddhirapi niHsneho.apyanIho.api
te kIrtiM devi lihannahaM na cha bibhemyaj~no na jihremi cha |
duShyetsA tu na tAvatA na hi shunA lIDhA.api bhAgIrathI