Sri Stutiश्री स्तुती శ్రీ స్తుతీ ஶ்ரீ ஸ்துதீ ಶ್ರೀ ಸ್ತುತೀ શ્રી સ્તુતી শ্রী স্তুতী ଶ୍ରୀ ସ୍ତୁତୀ ശ്രീ സ്തുതീ

Stotram Info:

Author : Vedanta Desika
Deity : Shakti > Lakshmi > Sri
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sri Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sri Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | desikastotras.blogspot.in/2007/0…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... PR.Rangarajan - Sri Stuthi ( Sri Mahalakshmi )
2play.raaga.com/.... R.Vedavalli - Sri Sthuthi ( Shri Vedanta Desika Sthothra Mala Vol 1 )
3play.raaga.com/.... Mambalam Sisters - Sri Sthuthi ( Mahishsura Mardhini )
4play.raaga.com/.... Bombay Sisters - Sri Stuthi ( Sri Stuthi-Bhoo Stuthi )
5play.raaga.com/.... Malola Kannan & NS.Ranganathan - Sri Stuthi ( Desika Stotram )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... PR.Rangarajan Sri Mahalakshmi Sri Stuthi - ₹
2itunes.apple.com/.... Mambalam Sisters Lakshmi Ashtothra Namavali Sri Sthuthi 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Malola Kannan & NS.Ranganathan Desika Stotram Sri Stuthi - ₹

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriistuti"

Sample text lyrics in English:

shrIstutI

{|| shrIstutI ||}
shrIgaNeshAya namaH |
mAnAtItaprathitavibhavAM ma~NgalaM ma~NgalAnAM vakShaHpIThaM
madhuvijayino bhUShayantIM svakAntyA |
pratyakShAnushravikamahimaprArthinInAM prajAnAM
shreyomUrtiM shriyamasharaNastvAM sharaNyAM prapadye || 1||

AvirbhAvaH kalashajaladhAvadhvare vA.api yasyAH
sthAnaM yasyAH sarasijavanaM viShNuvakShaHsthalaM vA |
bhUmA yasyA bhuvanamakhilaM devi divyaM padaM vA
stokapraj~nairanavadhiguNA stUyase sA kathaM tvam || 2||

stotavyatvaM dishati bhavatI dehibhiH stUyamAnA
tAmeva tvAmanitaragatiH stotumAshaMsamAnaH |
siddhArambhaH sakalabhuvanashlAghanIyo bhaveyaM
sevApekShA tava charaNayoH shreyase kasya na syAt || 3||

yatsa~NkalpAdbhavati kamale yatra dehinyamIShAM
janmasthemapralayarachanA ja~NgamAja~NgamAnAm |
tatkalyANaM kimapi yaminAmekalakShyaM samAdhau
pUrNaM tejaH sphurati bhavatIpAdalAkShArasA~Nkam || 4||

niShpratyUhapraNayaghaTitaM devi nityAnapAyaM viShNustvaM
chetyanavadhiguNaM dvandvamanyonyalakShyam |
sheShashchittaM vimalamanasAM maulayashcha shrutInAM