Srinivasa Archadashakamश्रीनिवासार्चादशकम् శ్రీనివాసార్చాదశకమ్ ஶ்ரீநிவாஸார்சாதஶகம் ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಚಾದಶಕಮ್ શ્રીનિવાસાર્ચાદશકમ્ শ্রীনিবাসার্চাদশকম্ ଶ୍ରୀନିଵାସାର୍ଚାଦଶକମ୍ ശ്രീനിവാസാര്ചാദശകമ്

Stotram Info:

Author : Raja Gopalatatacharya
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Dashakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Srinivasa Archadashakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Srinivasa Archadashakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrInivAsArchAdashakam

{|| shrInivAsArchAdashakam ||}
shrIvAsadevakaruNAshishirAlokAmRRitAvasekena |
upachitabahuvidhapuNyaM dhanyaM shrIve~NkaTAchalaM vande || 1||

bahulashilAtalatarutatitRRiNagaNavIrujjharImayashshikharI |
yo gIyate parivRRito yogIndraishshrInivAsa eveti || 2||

pashupakShimRRigavanaspatitRRiNagulmalatAshilAsu chAtmajanim |
yatrArthayanti munayashchitrAkAreShu nirjjhareShvapi cha || 3||

paravAsudeva eva sthiravAsaM prApya yatra saha ramayA |
chiramAnandamupaiti hi paramAnandaM vihAya vaikuNTham || 4||

malasa~Nkule kalAvapi phalajAlAnyaihikAnyapIha janAH |
svAbhIShTAni labhante yatra shrIvAsadevakaruNAtaH || 5||

nArAyaNAchale.asminnArAchChrIsvAmipuShkariNyAshcha |
tIrAlaye vibhAntaM nArAyaNamAshraye ramAkAntam || 6||

a~njanagirishikharAlayama~njanarochirnira~njanaM dhAma |
ka~njavilochanamIDe pi~njaravakShashshriyastviShA kimapi || 7||

nArAyaNAdrivAsaM shrIshrIvAsaM ramAkShamAvAsam |
harimaNigirisamabhAsaM suruchirahAsaM namAmyavitadAsam || 8||

AshritaphaNIndrashailaM harimaNinIlaM suvarNasamachelam |
??? kamalAlolaM namAmi samashIlam || 9||

adharitasuratarudAnaM rakShitadInaM rajastamohInam |
kamalAkRRitabahumAnaM shrInidhimenaM shraye shritAdhInam || 10||