Sripadasaptatiश्रीपादसप्ततिः శ్రీపాదసప్తతిః ஶ்ரீபாதஸப்ததிஃ ಶ್ರೀಪಾದಸಪ್ತತಿಃ શ્રીપાદસપ્તતિઃ শ্রীপাদসপ্ততিঃ ଶ୍ରୀପାଦସପ୍ତତିଃ ശ്രീപാദസപ്തതിഃ

Stotram Info:

Author : Narayana Bhatta
Deity : Shakti > Sri
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sripadasaptati In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sripadasaptati In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrInArAyaNabhaTTapAdavirachitA shrIpAdasaptatiH

{|| shrInArAyaNabhaTTapAdavirachitA shrIpAdasaptatiH ||}
dakShAdhaHkarapallave lasadasiM dakShordhvage shUlinIM
vAmordhve phalakojjvalAM kaTitaTanyastAnyahastAmbujAm |
shUlAgrAhatakAsarAsurashironiShThAM prahRRiShTAM surair-
juShTAmiShTaphalapradAM bhagavatIM muktisthalasthAM bhaje || 1||

yatsaMvAhanalobhinaH shashikalAchUDasya hastAmbuja-
sparshenApi cha lohitAyati muhustvatpAdapa~Nkeruham |
tenaivoddhatakAsarAsurashirashshRRi~NgAgrasa~nchUrNana-
prAchaNDyaM tadanuShThitaM kila kathaM muktisthalasthe! shive! || 2||

tvatpAdaM nijamastake ghaTayituM ke ke nu loke janAH
kiM kiM nArachayanti dushcharatapashcharyAsaparyAdikam |
manye dhanyatamaM tu devi! mahiShaM vairasthayaiva tvayA
yanmUrdhni svayameva pAtakaharaM pAdAmbujaM pAtitam || 3||

tvatpAdAmbujamarpitaM kva nu shive! kinnu trayImastake?
nityaM tattvavichAradattamanasAM chittAmbujAgreShu vA? |
kiM vA tvatpraNayaprakopavinamanmArArimaulisthale?
kiM protkhaNDitaghorasairibhamahAdaityendramUrddhAntare? || 4||

tvatpAdA~nchalarUpakalpalatikAbAlapravAladvayaM
ye tAvatkalayanti jAtu shirasA namreNa kamrojjvalam |
teShAmeva hi devi! nandanavanakrIDAsu labhyaM punaH
svarvallItaruNapravAlabharaNaM sevAnurUpaM phalam || 5||