Surya Kavacham ( Surya Krutha )सूर्यकवचम् ( सूर्य उवाच ) సూర్యకవచమ్ ( సూర్య ఉవాచ ) ஸூர்யகவசம் ( ஸூர்ய உவாச ) ಸೂರ್ಯಕವಚಮ್ ( ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ ) સૂર્યકવચમ્ ( સૂર્ય ઉવાચ ) সূর্যকবচম্ ( সূর্য উবাচ ) ସୂର୍ଯକଵଚମ୍ ( ସୂର୍ଯ ଉଵାଚ ) സൂര്യകവചമ് ( സൂര്യ ഉവാച )

Stotram Info:

Author : Surya
Deity : Surya
Source : Brahma Yamala Tantra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Kavacham ( Surya Krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sUryakavacham

{|| sUryakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH ||

shrIsUrya uvAcha |
sAmba sAmba mahAbAho shrRRiNu me kavachaM shubham |
trailokyama~NgalaM nAma kavachaM paramAdbhutam || 1||

yajj~nAtvA mantravitsamyak phalaM prApnoti nishrchitam |
yaddhRRitvA cha mahAdevo gaNAnAmadhipobhavat || 2||

paThanAddhAraNAdviShNuH sarveShAM pAlakaH sadA |
evamindrAdayaH sarve sarvaishcharyamavApmuyuH || 3||

kavachasya RRiShirbrahmA ChandonuShTubudAhRRitaH |
shrIsUryo devatA chAtra sarvadevanamaskRRitaH || 4||

yasha ArogyamokSheShu viniyogaH prakItirtaH |
praNavo me shiraH pAtu ghRRiNirme pAtu bhAlakam || 5||

sUryo.avyAnnayanadvandvamAdityaH karNayugmakam |
aShTAkSharo mahAmantraH sarvAbhIShTaphalapradaH || 6||

hrIM bIjaM me mukhaM pAtu hRRidayaM bhuvaneshvarI |
chandrabimbaM viMshadAdyaM pAtu me guhyadeshakam || 7||

akSharo.asau mahAmantraH sarvatantreShu gopitaH |
shivo vahnisamAyukto vAmAkShIbindubhUShItaH || 8||

ekAkSharo mahAmantraH shrIsUryasya prakIrtitaH |
guhyAdguhyataro mantro vA~nChAchintAmaNiH smRRitaH || 9||