Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi )सूर्यस्तोत्रं ( याज्ञवल्क्यकृतम् ) సూర్యస్తోత్రం ( యాజ్ఞవల్క్యకృతమ్ ) ஸூர்யஸ்தோத்ரஂ ( யாஜ்ஞவல்க்யகதம் ) ಸೂರ್ಯಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಕೃತಮ್ ) સૂર્યસ્તોત્રં ( યાજ્ઞવલ્ક્યકૃતમ્ ) সূর্যস্তোত্রং ( যাজ্ঞবল্ক্যকৃতম্ ) ସୂର୍ଯସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଯାଜ୍ଞଵଲ୍କ୍ଯକୃତମ୍ ) സൂര്യസ്തോത്രം ( യാജ്ഞവല്ക്യകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Yagnavalkya Rishi
Deity : Surya
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Surya Stotram ( By Yagnavalkya Rishi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sUryastotraM shrIyAj~navalkyakRRitam

{|| sUryastotraM shrIyAj~navalkyakRRitam ||}
|| shrIgurubhyo namaH||
|| OM shrImahAgaNAdhipataye namaH ||
OM namo bhagavate AdityAyAkhilajagatAM AtmasvarUpeNa kAlasvarUpeNa
chaturvidhabhUta-nikAyAnAM brahmAdistambha-paryantAnAM
antarhRRidayeShu bahirapi chAkAsha iva upAdhinA.avyavadhIyamAno
bhavAneka eva kShaNalava-nimeShAvayavopachita-saMvatsaragaNena
apA-mAdAna-visargAbhyAM imAM lokayAtrAM anuvahati || 1

yaduha vAva vibudharShabha savitaradastapatyanusavanaM aharahaH
AmnAyavidhinA upatiShThamAnAnAM akhila-durita-vRRijinabIjAvabharjana
bhagavataH samabhidhImahi tapanamaNDalam || 2

ya iha vAva sthiracharanikarANAM nijaniketanAnAM mana-indriyAsugaNAn
anAtmanaH svayamAtmA antaryAmI prachodayati || 3

ya evemaM lokaM atikarAla-vadanAndhakAra-saMj~nA-jagaragraha-gilitaM
mRRitakamiva vichetanaM avalokya anukampayA paramakAruNikaH IkShayaiva
utthApya aharaharanusavanaM shreyasi svadharmAkhyAtmAvasthAne
pravartayati avanipatiriva asAdhUnAM bhayamudIrayannaTati || 4

parita AshApAlaiH tatra tatra kamalakoshA~njalibhiH upahRRitArhaNaH || 5

athaha bhagavan tava charaNanalinayugalaM tribhuvanagurubhirvanditaM
ahaM ayAtayAmayajuHkAmaH upasarAmIti || 6

evaM stutaH sa bhagavAn vAjirUpadharo hariH |