Tara Kavachamताराकवचम् తారాకవచమ్ தாராகவசம் ತಾರಾಕವಚಮ್ તારાકવચમ્ তারাকবচম্ ତାରାକଵଚମ୍ താരാകവചമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Tara
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tara Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tArAkavacham

{|| tArAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
Ishvara uvAcha |
koTitantreShu gopyA hi vidyAtibhayamochinI |
divyaM hi kavachaM tasyAH shrRRiNuShva sarvakAmadam || 1||

asya tArAkavachasya akShobhya RRiShiH , triShTup ChandaH ,
bhagavatI tArA devatA , sarvamantrasiddhisamRRiddhaye jape viniyogaH |
praNavo me shiraH pAtu brahmarUpA maheshvarI |
lalATe pAtu hrIMkAro bIjarUpA maheshvarI || 2||

strIMkAro vadane nityaM lajjArUpA maheshvarI |
hU.NkAraH pAtu hRRidaye bhavAnIrUpashaktidhRRik || 3||

phaTkAraH pAtu sarvA~Nge sarvasiddhiphalapradA |
kharvA mAM pAtu deveshI gaNDayugme bhayApahA || 4||

nimnodarI sadA skandhayugme pAtu maheshvarI |
vyAghracharmAvRRitA kaTyAM pAtu devI shivapriyA || 5||

pInonnatastanI pAtu pArshvayugme maheshvarI |
raktavartulanetrA cha kaTideshe sadA.avatu || 6||

lalajihvA sadA pAtu nAbhau mAM bhuvaneshvarI |
karAlAsyA sadA pAtu li~Nge devI harapriyA || 7||

pi~NgograikajaTA pAtu ja~NghAyAM vighnanAshinI |
pretakharparabhRRiddevI jAnuchakre maheshvarI || 8||