Tara Sahasranama Stotramतारासहस्रनामस्तोत्रम् తారాసహస్రనామస్తోత్రమ్ தாராஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ તારાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ তারাসহস্রনামস্তোত্রম্ ତାରାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ താരാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Tara
Source : Bruhannila Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tArAsahasranAmastotram bRRihannIlatantrArgatam

{|| tArAsahasranAmastotram bRRihannIlatantrArgatam ||}
shrIdevyuvAcha |
deva deva mahAdeva sRRiShTisthityantakAraka |
prasa~Ngena mahAdevyA vistaraM kathitaM mayi || 18-1||

devyA nIlasarasvatyAH sahasraM parameshvara |
nAmnAM shrotuM maheshAna prasAdaH kriyatAM mayi |
kathayasva mahAdeva yadyahaM tava vallabhA || 18-2||

shrIbhairava uvAcha |
sAdhu pRRiShTaM mahAdevi sarvatantreShu gopitam |
nAmnAM sahasraM tArAyAH kathituM naiva shakyate || 18-3||

prakAshAt siddhihAniH syAt shriyA cha parihIyate |
prakAshayati yo mohAt ShaNmAsAd mRRityumApnuyAt || 18-4||

akathyaM parameshAni akathyaM chaiva sundari |
kShamasva varade devi yadi sneho.asti mAM prati || 18-5||

sarvasvaM shRRiNu he devi sarvAgamavidAM vare |
dhanasAraM mahAdevi goptavyaM parameshvari || 18-6||

AyurgopyaM gRRihachChidraM gopyaM na pApabhAg bhavet |
sugopyaM parameshAni gopanAt siddhimashnute || 18-7||

prakAshAt kAryahAnishcha prakAshAt pralayaM bhavet |
tasmAd bhadre maheshAni na prakAshyaM kadAchana || 18-8||

iti devavachaH shrutvA devI paramasundarI |