Tara Shatanama Stotramताराशतनामस्तोत्रम् తారాశతనామస్తోత్రమ్ தாராஶதநாமஸ்தோத்ரம் ತಾರಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ તારાશતનામસ્તોત્રમ્ তারাশতনামস্তোত্রম্ ତାରାଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ താരാശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shakti > Tara
Source : Bruhannila Tantram
Stotram Type : Shata Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tArAshatanAmastotram bRRihannIlatantrArgatam

{|| tArAshatanAmastotram bRRihannIlatantrArgatam ||}
shrIdevyuvAcha |
sarvaM saMsUchitaM deva nAmnAM shataM maheshvara |
yatnaiH shatairmahAdeva mayi nAtra prakAshitam || 20-1||

paThitvA parameshAna haThAt siddhyati sAdhakaH |
nAmnAM shataM mahAdeva kathayasva samAsataH || 20-2||

shrIbhairava uvAcha |
shRRiNu devi pravakShyAmi bhaktAnAM hitakArakam |
yajj~nAtvA sAdhakAH sarve jIvanmuktimupAgatAH || 20-3||

kRRitArthAste hi vistIrNA yAnti devIpure svayam |
nAmnAM shataM pravakShyAmi japAt sa(a)rvaj~nadAyakam || 20-4||

nAmnAM sahasraM saMtyajya nAmnAM shataM paThet sudhIH |
kalau nAsti maheshAni kalau nAnyA gatirbhavet || 20-5||

shRRiNu sAdhvi varArohe shataM nAmnAM purAtanam |
sarvasiddhikaraM puMsAM sAdhakAnAM sukhapradam || 20-6||

tAriNI tArasaMyogA mahAtArasvarUpiNI |
tArakaprANahartrI cha tArAnandasvarUpiNI || 20-7||

mahAnIlA maheshAnI mahAnIlasarasvatI |
ugratArA satI sAdhvI bhavAnI bhavamochinI || 20-8||

mahAsha~NkharatA bhImA shA~NkarI sha~NkarapriyA |
mahAdAnaratA chaNDI chaNDAsuravinAshinI || 20-9||