Tara Stotramतारास्तोत्रम् తారాస్తోత్రమ్ தாராஸ்தோத்ரம் ತಾರಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ તારાસ્તોત્રમ્ তারাস্তোত্রম্ ତାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ താരാസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Tara
Source : Bruhannila Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tara Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tArAstotram

{|| tArAstotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
mAtarnIlasarasvati praNamatAM saubhAgyasampatprade
pratyAlIDhapadasthite shavahRRidi smerAnanAmbhoruhe |
phullendIvaralochane trinayane kartrIkapAlotpale kha~NgaM
chAdadhatI tvameva sharaNaM tvAmIshvarImAshraye || 1||

vAchAmIshvari bhaktikalpalatike sarvArthasiddhishvari
gadyaprAkRRitapadyajAtarachanAsarvArthasiddhiprade |
nIlendIvaralochanatrayayute kAruNyavArAnnidhe
saubhAgyAmRRitavardhanena kRRipayAsi~ncha tvamasmAdRRisham || 2||

kharve garvasamUhapUritatano sarpAdiveShojvale
vyAghratvakparivItasundarakaTivyAdhUtaghaNTA~Nkite |
sadyaHkRRittagaladrajaHparimilanmuNDadvayImUrddhaja-
granthishreNinRRimuNDadAmalalite bhIme bhayaM nAshaya || 3||

mAyAna~NgavikArarUpalalanAbindvarddhachandrAmbike
huMphaTkAramayi tvameva sharaNaM mantrAtmike mAdRRishaH |
mUrtiste janani tridhAmaghaTitA sthUlAtisUkShmA
parA vedAnAM nahi gocharA kathamapi prAj~nairnutAmAshraye || 4||

tvatpAdAmbujasevayA sukRRitino gachChanti sAyujyatAM
tasyAH shrIparameshvaratrinayanabrahmAdisAmyAtmanaH |
saMsArAmbudhimajjane paTutanurdevendramukhyAsurAn