Tara Takaradi Sahasranama Stotramतारातकारादिसहस्रनामस्तोत्रम् తారాతకారాదిసహస్రనామస్తోత్రమ్ தாராதகாராதிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ತಾರಾತಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ તારાતકારાદિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ তারাতকারাদিসহস্রনামস্তোত্রম্ ତାରାତକାରାଦିସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ താരാതകാരാദിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Tara
Source : Brahma Yamala Tantra
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tara Takaradi Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrItArAtakArAdisahasranAmastotram

{|| shrItArAtakArAdisahasranAmastotram ||}
atha shrItArAtakArAdisahasranAmastotram |
vasiShTha uvAcha -
nAmnAM sahasrantArAyA mukhAmbhojAdvinirgatam |
mantrasiddhikaramproktantanme vada pitAmaha || 1||

brahmovAcha -
shRRiNu vatsa pravakShyAmi rahasyaM sarvasiddhidam |
yasyopadeshamAtreNa tava siddhirbbhaviShyati || 2||

mahApralayakAlAdau naShTe sthAvaraja~Ngame |
mahAkAraM samAkarNya kRRipayA saMhRRitantanau || 3||

nAmnA tena mahAtArA khyAtA sA brahmarUpiNI |
mahAshUlatraya~NkRRitvA tatra chaikAkinI sthitA || 4||

punaH sRRiShTeshchikIrShAbhUddivyasAmrAjyasa~nj~nakam |
nAmnAM sahasramasyAstu takArAdyammayA smRRitam || 5||

tatprabhAveNa brahmANDannirmmitaM sudRRiDhammahat |
AvirbhUtA vayantatra yantraistasyAH purA dvija || 6||

svasya kAryArtthinastatra bhrAntA bhUmyAyyathA vayam |
tayopadiShTAH kRRipayA bhavAmassRRiShTikArakAH || 7||

tasyAH prasAdAdviprendra ttrayo brahmANDanAyakAH |
anye suragaNAssarve tasyAH pAdaprasevakAH || 8||

paThanAddhAraNAtsRRiShTeH karttAhampAlako hariH |