Tattvarya Stavamतत्त्वार्यास्तवम् తత్త్వార్యాస్తవమ్ தத்த்வார்யாஸ்தவம் ತತ್ತ್ವಾರ್ಯಾಸ್ತವಮ್ તત્ત્વાર્યાસ્તવમ્ তত্ত্বার্যাস্তবম্ ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଯାସ୍ତଵମ୍ തത്ത്വാര്യാസ്തവമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva > Nataraja
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tattvarya Stavam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tattvarya Stavam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tattvAryAstavaH

{|| tattvAryAstavaH ||}
shivakAmasundarIshaM shivaga~NgAtIrakalpitanivesham |
shivamAshraye dyukeshaM shivamichChanmA vapuShyabhinivesham || 1||

gIrvANachakravartI gIshchetomArgadUratovartI |
bhaktAshayAnuvartI bhavatu naTesho.akhilAmayanivartI || 2||

vaiyAghrapAdabhAgyaM vaiyAghraM charma kaMchana vasAnam |
vaiyAkaraNaphaNIDyaM vaiyAsikyA girA stutaM praNumaH || 3||

hATakasabhAnivAsaH shATakatApannasakalaharidantaH |
ghoTakanigamo mAyAnATakasAkShI jagatpatirjayati || 4||

shailUSharAjamAdyaM mAlUraprasavamAlikAbharaNam |
pIlUpamo.andhujIryachChAlUrAbhaH kathaM vijAnIyAm || 5||

kanakasabhaikaniketaM kaThinapurANoktisArasaMketam |
nArAdhayanti ke taM nArAyaNyA yutaM svatoketam || 6||

tillavane kShullavane pallavasaMbhinnaphullapuShpaghane |
chillaharImullalayan vallabhayA bhillatallajo naTati || 7||

vairAjahRRitsaroje vairAjAdyaiH sa sAmabhiH stavyaH |
vairAgyAdiguNADhyaiH vairAdyutsRRijya dRRishyate nRRityan || 8||

DhakkAninadaiH sUtrANya~NgadanAdairaho mahadbhAShyam |
vyAkaraNasya vivRRiNvan nRRityati bhRRityAn kRRitArthayan martyAn || 9||

naTanAyaka naTanAya ka iha sukRRitI no tava spRRihayet |
man.ajulatAma~njulatAmahite vastuM cha tillavane || 10||