Tulasi Geethamतुलसीगीता తులసీగీతా துலஸீகீதா ತುಲಸೀಗೀತಾ તુલસીગીતા তুলসীগীতা ତୁଲସୀଗୀତା തുലസീഗീതാ

Stotram Info:

Author : Bhagavan
Deity : Shakti > Tulasi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Geetham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tulasi Geetham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tulasi Geetham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tulasIgItA

{|| tulasIgItA ||}
shrIbhagavAnuvAcha --
prAgdatvArghaM tato.abhyarchya gandhapuShpAkShatAdinA |
stutvA bhagavatIM tAM cha praNameddaNDavadbhuvi || 1||

shriyaM shriye shriyAvAse nityaM shrIdhavasat rate |
bhaktyA dattaM mayA devi arghaM gRRihNa namo.astu te || 2||

nirmitA tvaM purA devairarchitA tvaM surAsuraiH |
tulasi hara me pApaM pUjAM gRRihNa namo.astu te || 3||

mahAprasAdajananI AdhivyAdhivinAshinI |
sarvasaubhAgyade devi tulasi tvAM namo.astu te || 4||

yA dRRiShTA nikhilAMsasaMghashamanA spRRiShTA vapuHpAvanA
rogANAmabhivanditA nirasanI siktAntakatrAsinI |
pratyAsaktividhAyinI bhagavataH kRRiShNasya saMropitA
nyastA tachcharaNe vimuktiphaladA tasyai tulasyai namaH || 5||

bhagavatyAstulasyAstu mAhAtmyAmRRitasAgare |
lobhAt kUrdditumichChAmi kShudrastat kShamyatAM tvayA || 6||

shravaNAdvAdashIyoge shAlagrAmashilArchane |
yadphalaM sa~Ngame proktaM tulasIpUjanena tat || 7||

dhAtrIphalena yat puNyaM jayantyAM samupoShaNe |
tadphalaM labhate martyAstulasIpUjanena tat || 8||

yadphalaM prayAgasnAne kAshyAM prANavimokShaNe |