Tvameva Bruhi Stotramत्वमेव ब्रूहिस्तोत्रम् త్వమేవ బ్రూహిస్తోత్రమ్ த்வமேவ ப்ரூஹிஸ்தோத்ரம் ತ್ವಮೇವ ಬ್ರೂಹಿಸ್ತೋತ್ರಮ್ ત્વમેવ બ્રૂહિસ્તોત્રમ્ ত্বমেব ব্রূহিস্তোত্রম্ ତ୍ଵମେଵ ବ୍ରୂହିସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ത്വമേവ ബ്രൂഹിസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Rajamani Sharma
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Tvameva Bruhi Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

tvameva brUhistotram

{|| tvameva brUhistotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
AsIddharAdhAmalalAmarUpo nAsIdaho kasya gururgarIyAn |
deshaH sa evAdya tvadIyapreyAn heyAnadhastiShThati sarvadeshAt || 1||

abhUdayodhyA bhavadIyamedhyA purI purA devapurAdapIha |
mlechChairupetAmavalokyate tAM no dUyate kiM vada chAru chetaH || 2||

purA surAkrAntavasundharAyA vyathA tvayA kiM na nirAkRRitA sA |
tatte balaM kvAsti kharaH sharo vA goghAtino hanta kathaM na hansi || 3||

manye mahApApakalApakArI chedrAvaNo hanta hatastvayaiva |
kiM tadvidhAnadya na pashyasIha yadvA tvamasmAkamivAsi bhItaH || 4||

sItAtimItA dashakandhareNa vItA tvayA shAntimito na bhedaH |
nAnAbalA hAdya khalA haranti nAyAMsi kAruNyamito.asti khedaH || 5||

noched dayAghana dayAmadhunA karoShi san dInabandhurapi niShThuratAM tanosi |
kasyAntikaM vrajatu bhAratametadadya lokAbhirAma ghanashyAma tvameva brUhi || 6||

|| shrIrAjamaNisharmakRRitaM tvamevabrUhistotraM sampUrNam ||

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org