Uma Shatakamउमाशतकम् ఉమాశతకమ్ உமாஶதகம் ಉಮಾಶತಕಮ್ ઉમાશતકમ્ উমাশতকম্ ଉମାଶତକମ୍ ഉമാശതകമ്

Stotram Info:

Author : Kavya Kanta Ganapathi Muni
Deity : Shakti > Uma
Source : Single
Stotram Type : Shatakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Uma Shatakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Uma Shatakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

umAshatakam

{|| umAshatakam ||}
prathamaM dashakam (AryAvRRittam)
phullatvaM ravidIdhitinirapekShamumAmukhyAbjasya |
pUrNaM karotu mAnasamabhilAShaM puNyabhUmijuShAm || 1||

kailAsavAsinI vA dhavaladyutibimbanilayA vA |
AkAshAntarapIThasthitota me devatA bhavati || 2||

AkAshAntarapIThasthitaiva sAkShAtparAshaktiH |
tasyA aMshavyaktI shashini sitAdrau cha rAjantyau || 3||

sa~NkalpavAtasa~NgAdAnandaraso ghanIbhUtaH |
antarvyApakashakteH samapadyata te vapurmAtaH || 4||

ichChAvichitravIryAttejaHpaTalo ghanIbhUtaH |
antarvyApakashakteH samapadyata te vibhorgAtram || 5||

ichChAyogAttejasi tava bhAgaH kashchidastIshe |
vij~nAnayogato mudi bhAgyastvayi kashchidIshasya || 6||

samrAjau shashabhRRiti yau gRRihavantau yau cha sitagiriNA |
tadidaM yuvayormAyA veShAntaramithunayugalamume || 7||

yadyapi vibhUtiradhikaM yuvayorvishvAmbike bhavati |
mithune tathApyamU vAM nediShThe devi pashyAmaH || 8||

dampatyorbhagavati vAM pratibimbau bhAskare bhavataH |
dehabhuvau bhUchakrasvapnapravyakttI sudhAmahasi || 9||

dehe bhuvaH pratibimbaH prANanmUlasya nedIyAn |