Varahi Nigraha Ashtakamवाराहीनिग्रहाष्टकम् వారాహీనిగ్రహాష్టకమ్ வாராஹீநிக்ரஹாஷ்டகம் ವಾರಾಹೀನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಮ್ વારાહીનિગ્રહાષ્ટકમ્ বারাহীনিগ্রহাষ্টকম্ ଵାରାହୀନିଗ୍ରହାଷ୍ଟକମ୍ വാരാഹീനിഗ്രഹാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Varahi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Varahi Nigraha Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

vArAhInigrahAShTakam

{|| vArAhInigrahAShTakam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
devi kroDamukhi tvadaMghrikamala-dvandvAnuraktAtmane
mahyaM druhyati yo maheshi manasA kAyena vAchA naraH |
tasyAshu tvadayograniShThurahalA-ghAta-prabhUta-vyathA-
paryasyanmanaso bhavantu vapuShaH prANAH prayANonmukhAH || 1||

devi tvatpadapadmabhaktivibhava-prakShINaduShkarmaNi
prAdurbhUtanRRishaMsabhAvamalinAM vRRittiM vidhatte mayi |
yo dehI bhuvane tadIyahRRidayAnnirgatvarairlohitaiH
sadyaH pUrayase karAabja-chaShakaM vAMChAphalairmAmapi || 2||

chaNDottuNDa-vidIrNadaMShTrahRRidaya-prodbhinnaraktachChaTA-
hAlApAna-madATTahAsa-ninadATopa-pratApotkaTam |
mAtarmatparipanthinAmapahRRitaiH prANaistvadaMghridvayaM
dhyAnoddAmaravairbhavodayavashAtsantarpayAmi kShaNAt || 3||

shyAmAM tAmarasAnanAMghrinayanAM somArdhachUDAM
jagattrANa-vyagra-halAyudhAgramusalAM santrAsamudrAvatIm |
ye tvAM raktakapAlinIM haravarArohe varAhAnanAM
bhAvaiH sandadhate kathaM kShaNamapi prANanti teShAM dviShaH || 4||

vishvAdhIshvaravallabhe vijayase yA tvaM niyantryAtmikA
bhUtAntA puruShAyuShAvadhikarI pAkapradA karmaNAm |
tvAM yAche bhavatIM kimapyavitathaM yo madvirodhI