Venkatesha Pratah Stutiवेङ्कटेश प्रातःस्तुती ( देवीकृत ) వేఙ్కటేశ ప్రాతఃస్తుతీ ( దేవీకృత ) வேங்கடேஶ ப்ராதஃஸ்துதீ ( தேவீகத ) ವೇಙ್ಕಟೇಶ ಪ್ರಾತಃಸ್ತುತೀ ( ದೇವೀಕೃತ ) વેઙ્કટેશ પ્રાતઃસ્તુતી ( દેવીકૃત ) বেঙ্কটেশ প্রাতঃস্তুতী ( দেবীকৃত ) ଵେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରାତଃସ୍ତୁତୀ ( ଦେଵୀକୃତ ) വേങ്കടേശ പ്രാതഃസ്തുതീ ( ദേവീകൃത )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : Garuda Puranam
Stotram Type : Pratah Smaranam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Pratah Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIve~NkaTesha prAtaHstutI devIkRRita

{|| shrIve~NkaTesha prAtaHstutI devIkRRita ||}
sA dvAradeshe shrInivAsasya devI svAmipuShkariNIM dadRRishe kaishcha sArdham |
svAminhare shrInivAseti sA taM brahmAdInAM tArakaM sampradadhyau || 1||

devaiH sArdhaM pAlanArthaM cha viShNurastyeva nityaM puShkariNyAM jaleShu |
ataH svAmipuShkariNIti chAhustatra snAnaM kanyakAnyAshcha chakruH || 2||

shuchirbhUtvA shrInivAsaM cha devAstaptuM vivishuH shuddhabhaktyA khagendra |
yathopadiShTaM guruNA tathaiva chakre kanyAshcha sarvaM khagendra || 3||

tadA harirdarshayAmAsa tasyai svakaM rUpaM supratIke supUrNam |
sA kanyakA shrInivAsasya rUpaM dadarsha bhaktyA svamano.abhirAmam || 4||

suvarNachitraM vasanaM vasAnaM soShNIShakaM ka~nchukaM saMdadhAnam || 5||

mRRigotthamadagandhena surabhIkRRitadi~Nmukham |
puNDarIkavishAlAkShaM kaMbugrIvaM mahAbhujam || 6||

hemayaj~nopavItA~NgaM sAkShAtkandarpasannibham |
jaganmohanasaundarye komalA~NgaM manoharam || 7||

dRRiShTvA cha kanyA mumude romA~nchitasugAtrakA || 8||

taddarshanAhlAdapariplutAshayA premNAtha romAshrukulAkulekShaNA |
nanarta devI puratastasya viShNoH sA dhvastadoShA paramAdareNa |
Ananda mAM pAhi sukhaM cha dattvA mukunda mAM pAhi vimuktidAnAt || 9||

mAM pAhi nityaM hyaravindanetra prasannadRRiShTyA karuNAsudhArdra |
govinda govinda suduHkhitAM mAM j~nAnAdidAnena hi pAhi nityam || 10||

janArdana tvaM hi suduShTasaMgAnkAmAdirUpAnsatataM varjayitvA |