Venkatesha Sevakramahaवेङ्कटेश सेवाक्रमः వేఙ్కటేశ సేవాక్రమః வேங்கடேஶ ஸேவாக்ரமஃ ವೇಙ್ಕಟೇಶ ಸೇವಾಕ್ರಮಃ વેઙ્કટેશ સેવાક્રમઃ বেঙ্কটেশ সেবাক্রমঃ ଵେଙ୍କଟେଶ ସେଵାକ୍ରମଃ വേങ്കടേശ സേവാക്രമഃ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Venkateshwara
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Venkatesha Sevakramaha In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ve~NkaTeshasevAkramaH

{|| ve~NkaTeshasevAkramaH ||}
yashchakre veMkaTeshasya sevAkramamanuttamam |
taM shaThAriguruM vande gArgyaM shrIpuravAsinam ||

shrIvenkaTAchalAdhIshaM shriyA.adhyAsitavakShasam |
shritachetanamandAraM shrInivAsamahaM bhaje || 1||

prAtarutthAya pUtAtmA dhyAyeya svaguroH pade |
shrIveMkaTeshapAdAbje iyAsuveMkaTAchalam || 2||

chakratIrthe tataH snAtvA kRRitapUrvAhnikakriyaH |
dhyAyan shriveMkaTAdhIshaM seveyA~njanabhUdharam || 3||

tataH pashchimadigbhAge gatvA ka~nchinmahApatham |
shrIveMkaTagirermUle sheShAMshenotthitAM bhuvaH || 4||

chi~nchAmunnidrasubhagAM divyAM tanmUlataH shubhe |
shrInivAsapadAmbhoje svasaMkalpAt samutthite || 5||

tanmUlataH svayaMvyaktAn saroyogimukhAnapi |
lakShmInRRisiMhaM sheShAdriM praNipatya kRRitA~njaliH || 6||

dayAshatakamapyuchchaiH stotragadye samu~ncharan |
bhaktairbhAgavataissArdhamAroheyaM vRRiShAchalam || 7||

ghupyadbhiH sa~Nghashashchochchairgovindeti punaHpunaH |
gachChadbhiH svAmisevArthamAgachChadbhirnirantaram || 8||

saMpUrNaM labdhakAmaishcha chaturvargArthibhirnaraiH |
shikharANi cha ramyANi nirjjharAn pariShatprabhum || 9||