Vindhyavasini Stotramविन्ध्यवासिनीस्तोत्रम् విన్ధ్యవాసినీస్తోత్రమ్ விந்த்யவாஸிநீஸ்தோத்ரம் ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ વિન્ધ્યવાસિનીસ્તોત્રમ્ বিন্ধ্যবাসিনীস্তোত্রম্ ଵିନ୍ଧ୍ଯଵାସିନୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ വിന്ധ്യവാസിനീസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Vindhyavasini
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vindhyavasini Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vindhyavasini Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

vindhyavAsinIstotram

{|| vindhyavAsinIstotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrInandagopagRRihiNIprabhavA tanotu bhadraM sadA mama surArthaparA prasannA |
vindhyAdri-gahvaragatAShTabhujA prasiddhA siddhaiH susevita-padAbjayugA trirUpA || 1||

vedairagamyamahimA nijabodhatuShTA nityA guNatrayaparA.akhilabhedashUnyA |
ekA prapa~nchakaraNe triguNorushaktiruchchAvachAkRRitiratho.achalaja~NgamAtmA || 2||

pIyUSha-sindhu-surapAdapavATiratnadvIpe sunIpavanashAlini duShpraveshe |
chintAmaNi-prakhachite bhavane niShaNNA vindhyeshvarI shriyamanalpatarAM karotu || 3||

shrutvA stutiM vidhikRRitAM karuNArdrachittA nArAyaNena sabalau madhukaiTabhAkhyau |
yA sa~njahAra jagatAM pralaye tathA sA vindhyeshvarI vitanutAM sumanorathAnme || 4||

brahmeshaviShNu-puruhUta-hutAshanAditejobhavA mahiShapIDita-nirjarANAm |
sthAnAptaye.atikRRipayA mahiShaM mamarda vindhyeshvarI haratu rogavipattimAshu || 5||

yA dhUmrachaNDa-balimuNDa-nishumbha-shumbharaktAnpipeSha surakAryaratApyanekA |
duHkhAmbudhau nipatitasya vimUDhabuddhervindhyeshvarI mama dadAtu subuddhimambA || 6||

yA durgamaM danubhavaM parimardya nAmnA durgA babhUva cha tatAna shubhaM surANAm |
svAchArakarma-vimukhasya jugupsitasya vindhyeshvarI dahatu vairigaNAnsamastAn || 7||

samprApya janma vapuShaH paripoShaNAya saMkhyAtiga-vRRijina-pu~njavidhAyino me |
chaNDAsurapramathinI lalitA cha nAmnA vindhyeshvarI haratu jADyamahAndhakAram || 8||

yA tArayatyakhila-duShkRRitilokapu~njAttAre'ti nAma gaditA bhuvaneShu devI |
aj~nAnasindhutaraNe dRRiDhanausvarUpA vindhyeshvarI mama guNAgryasutaM dadAtu || 9||

raktAmbarA taruNabhAnuruchiH prasannA raktAmbujAsana-kRRitAMghriyugA dhRRitAstrA |