Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi )विष्णोर्स्तोत्रं ( शिवप्रोक्तं ) విష్ణోర్స్తోత్రం ( శివప్రోక్తం ) விஷ்ணோர்ஸ்தோத்ரஂ ( ஶிவப்ரோக்தஂ ) ವಿಷ್ಣೋರ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಂ ) વિષ્ણોર્સ્તોત્રં ( શિવપ્રોક્તં ) বিষ্ণোর্স্তোত্রং ( শিবপ্রোক্তং ) ଵିଷ୍ଣୋର୍ସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶିଵପ୍ରୋକ୍ତଂ ) വിഷ്ണോര്സ്തോത്രം ( ശിവപ്രോക്തം )

Stotram Info:

Author : Markandeya Rishi
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Nama Stotram ( By Markandeya Rishi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIviShNorstotraM shivaproktaM narasiMhapurANe

{|| shrIviShNorstotraM shivaproktaM narasiMhapurANe ||}
mArkaNDeya uvAcha
vArAhaH kathito hyevaM prAdurbhAvo harestava |
sAmprataM nArasiMhaM tu pravakShyAmi nibodha me || 1||

diteH putro mahAnAsIddhiraNyakashipuH purA |
tapastepe nirAhAro bahuvarShasahastrakam || 2||

tapatastasya saMtuShTo brahmA taM prAha dAnavam |
varaM varaya daityendra yaste manasi vartate || 3||

ityukto brahmaNA daityo hiraNyakashipuH purA |
uvAcha natvA deveshaM brahmANaM vinayAnvitaH || 4||

hiraNyakashipuruvAcha
yadi tvaM varadAnAya pravRRitto bhagavanmama |
yadyadavRRiNomyahaM brahmaMstattanme dAtumarhasi || 5||

na shuShkeNa na chAdreMNa na jalena na vahninA |
na kAShThena na kITena pAShANena na vAyunA || 6||

nAyudhena na shUlena na shailena na mAnuShaiH |
na surairasurairvApi na gandharvairna rAkShasaiH || 7||

na kiMnarairna yakShaistu vidyAdharabhujaMgamaiH |
na vAnarairmRRigairvApi naiva mAtRRigaNairapi || 8||

nAbhyantare na bAhye tu nAnyairmaraNahetubhiH |
na dine na cha naktaM me tvatprasAdAd bhavenmRRitiH || 9||