Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam )विष्णुस्तवराजः ( नरसिंहपुराणे ) విష్ణుస్తవరాజః ( నరసింహపురాణే ) விஷ்ணுஸ்தவராஜஃ ( நரஸிஂஹபுராணே ) ವಿಷ್ಣುಸ್ತವರಾಜಃ ( ನರಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ) વિષ્ણુસ્તવરાજઃ ( નરસિંહપુરાણે ) বিষ্ণুস্তবরাজঃ ( নরসিংহপুরাণে ) ଵିଷ୍ଣୁସ୍ତଵରାଜଃ ( ନରସିଂହପୁରାଣେ ) വിഷ്ണുസ്തവരാജഃ ( നരസിംഹപുരാണേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Vishnu
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Vishnu Stavaraja ( From Narasimha Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIviShNustavarAjaH narasiMhapurANe

{|| shrIviShNustavarAjaH narasiMhapurANe ||}
shrIshuka uvAcha --
saMsAravRRikShamAruhya dvandvapAshashatairdRRiDhaiH |
badhyamAnaH sutaishvaryaiH patito yonisAgare || 1||

yaH kAmakrodhalobhaistu viShayaiH paripIDitaH |
baddhaH svakarmabhirgauNaiH putradAraiShaNAdibhiH || 2||

sa kena nistaratyAshu dustaraM bhavasAgaram |
pRRichChAmyAkhyAhi me tAta tasya muktiH kathaM bhavet || 3||

shrIvyAsa uvAcha --
shrRRiNu vatsa mahAprAj~na ya~nj~nAtvA muktimApnuyAt |
tachcha vakShyAmi te divyaM nAradena shrutaM purA || 4||

narake raurave ghore dharmaj~nAnavivarjitAH |
svakarmabhirmahAduHkhaM prAptA yatra yamAlaye || 5||

mahApApakRRitaM ghoraM samprAptAH pApakRRijjanAH |
Alokya nAradaH shIghraM gatvA yatra trilochanaH || 6||

ga~NgAdharaM mahAdevaM sha~NkaraM shUlapANinam |
praNamya vidhivaddevaM nAradaH paripRRichChati || 7||

nArada uvAcha --
yaH saMsAre mahAdvandvaiH kAmabhogaiH shubhAshubhaiH |
shabdAdiviShayairbaddhaH pIDyamAnaH ShaDUrmibhiH || 8||

kathaM nu muchyate kShipraM mRRityusaMsArasAgarAt |