Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam )यक्षराजाष्टकम् ( दण्डपाणाष्टकम् ) యక్షరాజాష్టకమ్ ( దణ్డపాణాష్టకమ్ ) யக்ஷராஜாஷ்டகம் ( தண்டபாணாஷ்டகம் ) ಯಕ್ಷರಾಜಾಷ್ಟಕಮ್ ( ದಣ್ಡಪಾಣಾಷ್ಟಕಮ್ ) યક્ષરાજાષ્ટકમ્ ( દણ્ડપાણાષ્ટકમ્ ) যক্ষরাজাষ্টকম্ ( দণ্ডপাণাষ্টকম্ ) ଯକ୍ଷରାଜାଷ୍ଟକମ୍ ( ଦଣ୍ଡପାଣାଷ୍ଟକମ୍ ) യക്ഷരാജാഷ്ടകമ് ( ദണ്ഡപാണാഷ്ടകമ് )

Stotram Info:

Author : Subrahmanya
Deity : Shiva > Dandapani
Source : Kasi Kandam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Telugu:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Tamil:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Kannada:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Gujarati:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Bengali:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Oriya:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

⇒ Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) In Malayalam:

Source 1 : stotram.co.in | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | veda-upanishad.blogspot.in/2012/…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ravindra Sathe & Sadhana Sargam - Dandapani Stotram
2www.saavn.com/.... Ravindra Sathe & Sadhana Sargam - Dandapani Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Sadhana Sargam Raatri Mantras Dandapani Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

Yaksharaja Ashtakam ( Dandapani Ashtakam ) Lyrics in Itrans Sample Preview

shrI yakSharAjAShTakam

ratnabhadrA~Ngajod‌bhUta ! pUrNabhadrasutottama !| nirvighnaM kuru me yakSha ! kAshIvAsaM shivAptaye || 1 ||

dhanyoyakShaHpUrNabhadro dhanyAkA~nchanakuNDalA | yayorjaTharapIThe.abhUrdaNDapANe ! mahAmate ! || 2 ||

jayayakShapate ! dhIra jayapi~Ngalalochana !| jayapi~Nga ! jaTAbhAra ! jayadaNDa ! mahAyudha ! || 3 ||

avimuktamahAkShetrasUtradhArogratApasa !| daNDanAyaka ! bhImAsya ! jayavishveshvarapriya ! || 4 ||

saumyAnAM saumyavadanabhIShaNAnAM bhayAnaka !| kShetrapApadhiyAMkAlamahAkAlamahApriya ! || 5 ||

jaya prANada ! yakShendra ! kAshIvAsAnnamokShada ! | mahAratnasphuradrashmichayacharchitavigraha ! || 6 ||

mahAsambhrAntijanaka ! mahod‌bhrAntipradAyaka ! abhaktAnAM cha bhaktAnAM sambhrAntyud‌bhrAntinAshaka ! || 7 ||

prAntanepathyachatura ! jayaj~nAnanidhiprada ! | jaya gaurIpadAbjAle ! mokShekShaNavichakShaNa ! || 8 ||

yakSharAjAShTakaM puNyamidaMnityaM trikAlataH | japAmimaitrAvarUNe ! vArANasyAptikAraNam ! || 9 ||

daNDapANyaShTakaMdhImAn japanvighnairnajAtuchit | shraddhayAparibhUyetakAshIvAsaphalaMlabhet ! || 10 ||


|| iti shrI skandapraNItaM shrI yakSharAjAShTakam saMpUrNam ||
Text Source stotram.co.in
Sample Preview file is generated [ January 26, 2022 ] at Stotram Website

Sample Preview file is generated [ January 26, 2022 ] at Stotram Website