Yama Ashtakamयमाष्टकम् యమాష్టకమ్ யமாஷ்டகம் ಯಮಾಷ್ಟಕಮ್ યમાષ્ટકમ્ যমাষ্টকম্ ଯମାଷ୍ଟକମ୍ യമാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Sati Savitri
Deity : Others > Yama
Source : Devi Bhagavatam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Yama Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yama Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

yamAShTakam

{|| yamAShTakam ||}
tapasA dharmamArAdhya puShkare bhAskaraH purA |
dharmaM sUryaH sutaM prApa dharmarAjaM namAmyaham || 1||

samatA sarvabhUteShu yasya sarvasya sAkShiNaH |
ato yannAma shamanaM iti taM praNamAmyaham || 2||

yenAntashcha kRRito vishve sarveShAM jIvinAM param |
karmAnurUpaM kAlena taM kRRitAntaM namAmyaham || 3||

bhibharti daNDaM daNDAya pApinAM shuddhihetave |
namAmi taM daNDadharaM yashshAstA sarvajIvinAm || 4||

vishvaM cha kalayatyeva yassarveShu cha santatam |
atIva durnivAryaM cha taM kAlaM praNamAmyaham || 5||

tapasvI brahmaniShTo yaH samyamI san jitendriyaH |
jIvAnAM karmaphaladaH taM yamaM praNamAmyaham || 6||

svAtmAramashcha sarvaj~no mitraM puNyakRRitAM bhavet |
pApinAM kleshado nityaM puNyamitraM namAmyaham || 7||

yajjanma brahmaNoMshena jvalantaM brahmatejasA |
yo dhyAyati paraM brahma tamIshaM praNamAmyaham || 8||

yamAShTakamidaM nityaM prAtaruttAya yaH paTet |
yamAt tasya bhayaM nAsti sarvapApAt vimuchyate || 9||


The above verses in praise of Lord Yama