YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotramयोगशान्तिज्ञानप्रदं गणेशस्तोत्रम् యోగశాన్తిజ్ఞానప్రదం గణేశస్తోత్రమ్ யோகஶாந்திஜ்ஞாநப்ரதஂ கணேஶஸ்தோத்ரம் ಯೋಗಶಾನ್ತಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಮ್ યોગશાન્તિજ્ઞાનપ્રદં ગણેશસ્તોત્રમ્ যোগশান্তিজ্ঞানপ্রদং গণেশস্তোত্রম্ ଯୋଗଶାନ୍ତିଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ଗଣେଶସ୍ତୋତ୍ରମ୍ യോഗശാന്തിജ്ഞാനപ്രദം ഗണേശസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Shanthi

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiGnanaPradam Ganadhisha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

yogashAntij~nAnapradaM gaNeshastotram

{|| yogashAntij~nAnapradaM gaNeshastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
sanakAdyA UchuH |
dhanyo.asi nRRipashArdUla buddhiste paramAdbhutA |
nirvedaM rAjabhogebhyaH samprAptaH pRRithulashravAH || 1||

yogashantimayaM pUrNaM gaNeshaM viddhi bhUmipa |
taM bhajasva mahAbhaktyA tayA shAntiM gamiShyasi || 2||

ekadA sma vayaM sarve sa~NgatAH sha~NkarAlayam |
vaTamUle samAsInaM pashyAmo dhyAnasaMsthitam || 3||

tam praNamya sthitAH sarve vayaM vinayasaMsthitAH |
stotraistaM bodhayantashcha bubodha vai shivastataH || 4||

tyaktvA dhyAnaM gaNeshAya namo vadatamAdarAt |
shrutvA bhrAntA vayaM tasmai pRRichChAmaH saMshayAnvitAH || 5||

ko.asau gaNAdhipaH svAminnamasi tvaM kathaM prabho |
shivaH sahajarUpastvaM svAdhInaH satataM mataH || 6||

asmAkaM vachanaM shrutvA shivo harpasamanvitaH |
jagAda j~nAnamAdyaM yadgANapatyaM sa shAntidam || 7||

shrIshiva uvAcha |
brahma yatkathyate vedaiH kathaM tatra pravartate |
svAdhInaM sahajaM viprAparAdhInaM tridhAbhavam || 8||

karmayogAdibhedena vedeShu vedavAdibhiH |