YogaShantiPradam Ganadhisha Stotramयोगशान्तिप्रदं गणाधीशस्तोत्रम् యోగశాన్తిప్రదం గణాధీశస్తోత్రమ్ யோகஶாந்திப்ரதஂ கணாதீஶஸ்தோத்ரம் ಯೋಗಶಾನ್ತಿಪ್ರದಂ ಗಣಾಧೀಶಸ್ತೋತ್ರಮ್ યોગશાન્તિપ્રદં ગણાધીશસ્તોત્રમ્ যোগশান্তিপ্রদং গণাধীশস্তোত্রম্ ଯୋଗଶାନ୍ତିପ୍ରଦଂ ଗଣାଧୀଶସ୍ତୋତ୍ରମ୍ യോഗശാന്തിപ്രദം ഗണാധീശസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Kapila Rishi
Deity : Ganesh
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Shanthi

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ YogaShantiPradam Ganadhisha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

yogashAntipradaM gaNAdhIshastotram

{|| yogashAntipradaM gaNAdhIshastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
kardama uvAcha |
kenopAyena bho vatsa yogashAntiH pralabhyate |
tadarthaM pUjanIyaM kiM tadvadasva janArdana || 1||

kapila uvAcha |
gaNeshabhajanaM mukhyaM shAntiyogapradaM matam |
yogAkArasvarUpaM taM brahmeshaM bhaja mAnada || 2||

sarvAdiH sarvapUjyo.ayaM sarvAdhAro mahAmune |
ya AdiH pralayAnte sa tiShThati shAstrasaMmatam || 3||

jyeShTharAjaM gaNeshAnaM vedeShu pravadanti tam |
gaNAH samUharUpAshcha teShAM svAmI prakathyate || 4||

nAnAjagatsvarUpaM vaideharUpaM kRRitaM mune |
nAnAbrahmamayaM tena shiraH kRRitaM mahAtmanA || 5||

yasmAjjAtamidaM yatra hyante gachChati mahAmate |
tadvede gajashabdAkhyaM shirastena gajAnanaH || 6||

trividhaM bhedayuktaM yadakhaNDaM vai turIyakam |
tayoryoge gaNesho.ayaM dehamastakayorgataH || 7||

chittaM pa~nchavidhaM proktaM tatra mohashcha pa~nchadhA |
moharUpA mahAsiddhirbuddhishcha mohadhArakA || 8||

tayoH svAmI gaNAdhIshashchitte nityaM pratiShThitaH |