Yogini Hrudayamयोगिनीहृदयम् యోగినీహృదయమ్ யோகிநீஹதயம் ಯೋಗಿನೀಹೃದಯಮ್ યોગિનીહૃદયમ્ যোগিনীহৃদযম্ ଯୋଗିନୀହୃଦଯମ୍ യോഗിനീഹൃദയമ്

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Yogini Hrudayam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Yogini Hrudayam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

yoginIhRRidayam

{|| yoginIhRRidayam ||}
shrIdevyuvAcha
devadeva mahAdeva paripUrNaprathAmaya |
vAmakeshvaratantre.asminnaj~nAtarthAstvanekashaH || 1||

tAMstAnarthAnasheSheNa vaktumarhasi bhairava |
shrIbhairava uvAcha
shRRiNu devi mahAguhyaM yoginihRRidayaM param || 2||

tvatprItyA kathayAmyadya gopanIyaM visheShataH |
karNAtkarNorpadeshena samprAptamavanItalam || 3||

na deyaM parashiShyebhyo nAstikebhyo na cheshvari |
na shushrUShAlasAnA~ncha naivAnarthapradAyinAm || 4||

parIkShitAya dAtavyaM vatsarArdhoShitAya cha |
etajj~nAtvA vararohe sadyaH khecharatAM vrajet || 5||

chakrasa~Nketako mantrapUjAsa~Nketakau tathA |
trividhastripurAdevyAH sa~NketaH parameshvari || 6||

yAvadetanna jAnAti sa~Nketatrayamuttamam |
na tAvatripurAchakre paramAj~nAdharo bhavet || 7||

tachChaktipa~nchakaM sRRiShTyA layenAgnichatuShTayam |
pa~nchashaktichaturvahnisaMyogAchchakrasambhavaH || 8||

etachchakrAvatArantu kathayAmi tavAnaghe |
yadA sA paramA shaktiH svechChayA vishvarUpiNI || 9||